Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

2764 3bcf 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub
6378 87e2 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub

February 20 2018

3194 834d 500
8017 52a3 500
Reposted fromstroschek stroschek viaBabson Babson
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vialouve louve
5017 9c71 500
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
3680 7c11 500
Reposted fromTamahl Tamahl viainkwizytor inkwizytor
Mógłbyś być mężczyzną jej życia.  Jedno słowo, jeden gest.  Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku.  Mógłbyś dotykać i szanować.  Mógłbyś być ponad wszystkim  i pomimo wszystko.  Mógłbyś kochać najszczerszą miłością. Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
2221 2cb7
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viatobecontinued tobecontinued
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

February 18 2018

0551 e732
Reposted fromGIFer GIFer viaZircon Zircon
Reposted fromsz sz viaZircon Zircon
Tak trzeba żyć.
Reposted fromtaki1 taki1 viaZircon Zircon
2180 99ad 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
— "Ten właściwy"
3435 f927 500
Reposted fromzie zie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl