Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

Reposted fromrof rof viainkwizytor inkwizytor
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

November 29 2017

We're working just fine here.
Reposted frombensower bensower viaMoHo MoHo
8930 5530
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viainkwizytor inkwizytor
7152 b350 500
Reposted fromtfu tfu viazie zie

November 27 2017

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued

November 26 2017

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viaHypothermia Hypothermia
3647 d5aa
Reposted fromczinok czinok viaHypothermia Hypothermia
9945 24c9
Reposted fromsaudepp saudepp vialenka024 lenka024

November 23 2017

6193 3421 500
smieszny kot Dema
8700 25a7 500
Reposted fromdionizymarcepan dionizymarcepan
2103 3620
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viaatranta atranta
2192 65b0 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaatranta atranta

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.

November 22 2017

Reposted fromZircon Zircon viaregcord regcord

November 21 2017

3432 c0c5 500
Reposted frompszemek pszemek viatfu tfu
Reposted fromtgs tgs viaBabson Babson

November 20 2017

2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadrozdzi drozdzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl