Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2019

Reposted frompeper peper viatobecontinued tobecontinued
6853 e39a
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viatobecontinued tobecontinued

May 01 2019

4110 5d3c 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatobecontinued tobecontinued
6240 66d4 500
Reposted fromTamahl Tamahl viatobecontinued tobecontinued

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viatobecontinued tobecontinued
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
3148 ccae 500
Reposted fromzbitek zbitek viatobecontinued tobecontinued
3869 74d3 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viazie zie

April 30 2019

3405 1cfb 500
Reposted fromstroschek stroschek viazie zie
5738 8b14
Reposted frompunisher punisher viakwasmilosz kwasmilosz
4443 1d61 500
Reposted fromsoftboi softboi viatulele tulele
4059 2623 500
Reposted frompiehus piehus viatulele tulele
3836 6d28 500
Reposted fromoll oll viapozakontrola pozakontrola
Uważaj,bo przyjaźni nie poznaje się po hektolitrach wypitej wódki. Przyjaźni nie poznaje się też po tysiącach rozmów czy wspólnych wakacjach nad morzem.Przyjaźń to lojalność i zaufanie. To szacunek. To ukazanie się z tej najsłabszej strony i odczucie akceptacji. Przyjaźń to dźwignia.Drabina.Opatrunek. 
— Natalia Belcik

April 28 2019

6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viazie zie
0937 48ab 500
Reposted fromzie zie

March 30 2019

Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
Reposted fromwind-whistler wind-whistler viaspokodama spokodama
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viaoxygenium oxygenium

March 12 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl