Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viazwariowalam zwariowalam
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viabadblood badblood

April 17 2017

9713 0ec8
Reposted fromGIFer GIFer viainkwizytor inkwizytor
0597 2fad
Reposted fromlafavele lafavele viainkwizytor inkwizytor
6859 e4ef
Reposted fromamatore amatore viainkwizytor inkwizytor
5975 aef1 500
payment method
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viainkwizytor inkwizytor
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viainkwizytor inkwizytor
0538 0814
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera

April 15 2017

9328 f9d2 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamielle mielle
4009 f700
Reposted fromtosiaa tosiaa viamielle mielle
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viacinnamomum cinnamomum

April 13 2017

1119 33b7
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viakoloryzacja koloryzacja
3504 507e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja

April 12 2017

0389 a170
Reposted fromregcord regcord
3480 8554 500
ohklasyk
Reposted frompankamien pankamien viaallay allay

April 11 2017

0044 4781
Reposted fromClary Clary viatobecontinued tobecontinued
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl